Jump to the main content block

校友資訊--英雄榜

 霓虹燈

 

太陽職安英雄榜

  如榜單有誤,請洽cs1825@csmu.edu.tw

 

102學年度

陳俊瑋 98級 國立臺灣大學職業醫學與工業衛生研究所博士班

 

詹鎮宇 99級  國立交通大學 環境工程研究所榜首

                    國立中興大學 環境工程研究所 正取9

                    國立成功大學 環境工程研究所 備取6   

 

徐慈鄉 99級 國立成功大學環境醫學研究所甲組備取1

                        中國醫藥大學職業安全與衛生學系碩士生正取

 

張郁琪 99級 國立臺灣海洋大學河海工程學系碩士班正取2

                        國立雲林科技大學環安系正取2

 

鄭如芳 99級 國立成功大學環境醫學研究所甲組正取4

                        中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班備取

 

陳柔均 99級 中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班甄試正取

王韻婷 99級 中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班甄試正取

王孟優 99級 中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班甄試正取

張鈞微 99級 中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班甄試正取

游捷閎 99級 中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班甄試正取

吳念馨 99級 中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班甄試正取

潘冠亨99級  中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取

陳傑琮 99級 中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班備取

卓冠廷 99級 中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取

鄭翔安           中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取

                        高雄大學環境工程學系 備取

                        中山大學環境工程學系 備取

101學年度

 

林鈺庭 98 國立臺灣大學毒理學研究所碩士班正取三

                  國立陽明大學環境與職業衛生研究所正取三  

 

                         國立台灣大學職業醫學與工業衛生研究所碩士班備取

                        中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取一

林振益 98 國立中興大學環境工程學系乙組正取十

                        國立中山大學環境工程研究所正取

                        國立交通大學環境工程研究所碩士班乙組正取四

                        國立中央大學環境工程研究所正取

                        中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取二

                        國立成功大學環境工程學系丁組備取

李念蓁 98 國立成功大學環境醫學研究所乙組正取六

徐麗茹 98 國立中興大學環境工程學系甲組正取四 

                        國立中央大學環境工程研究所正取

                        國立中山大學環境工程研究所備取

                        國立交通大學環境工程研究所碩士班乙組備取三

鄭博育 98  國立中興大學環境工程學系甲組正取十

                   國立臺灣海洋大學河海工程學系碩士班正取二

江翌安 98級  國立中央大學環境工程研究所正取

                         國立陽明大學環境與職業衛生研究所備取                   

                         國立交通大學環境工程研究所碩士班乙組備取五

                   國立中央大學環境工程研究所備取二

                          台北醫學大學公共衛生學系碩士班環境衛生組備取三 

                          中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取五      

 

吳珈維 98  國立政治大學勞工研究所備取

徐培庭            國立陽明大學環境與職業衛生研究所備取

                         國立中興大學環境工程學系乙組備取

林佳瑩          國立陽明大學環境與職業衛生研究所備取

陳亭君 98  國立中興大學環境工程學系乙組備取

                          國立成功大學環境工程學系丁組備取

余曼瑋 98  國立雲林科技大學環安系環安組正取九

                         國立高雄第一科技大學環境與安全衛生工程系正取十

郭虹萱     國立台灣大學職業醫學與工業衛生研究所及環境衛生研究所甲組備取四

           國立成功大學環境醫學研究所丙組備取一

          國立台北科技大學環境工程與管理研究所乙組榜首

蕭清懋     國立成功大學環境醫學研究所乙組正取三

          中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班備取五魏瑋蓁    

          國立成功大學環境醫學研究所乙組正取四

          中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班備取 

方乙雯     國立成功大學環境醫學研究所乙組正取五

           中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取四

林書綺     國立成功大學環境醫學研究所乙組正取六

          中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取六

江檍瑢       中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取三

鄭宇雅       中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取二

陳俊佑       中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取三

鐘耀邦       中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取四

張又升       中山醫學大學職業安全衛生學系碩士班正取六

蔡俊彥       中山醫學大學職業安全衛生學系碩士在職專班正取三

卓委樞       中山醫學大學職業安全衛生學系碩士在職專班正取九

林栢慧       中山醫學大學職業安全衛生學系碩士在職專班正取十  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

 

 

     

 

   

 

 

 

                                 

 

                     

 

                   

 

           

 

     

 

 

 

                                                                                               

 

                                                             

 

                                       

 

                   

 

       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                     

 

                             

 

         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                               

 

                                         

 

           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                       

 

                                                       

 

             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                       

 

               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                         

 

                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    &nb